IMPORTANTENG MENSAHE - 16 taong gulang pataas lamang ang bibigyan ng pagbabakuna sa naka-iskedyul na petsa. Kung kayo ay may mga sumusunod na karamdaman (Cancer, Leukemia, with history of allergy reaction, at iba pang malubhang karamdaman) kayo po ay hindi pinahihintulutan na mabakunahan maliban na lamang kung kayo ay bibigyan ng Medical Clearance o pahintulot ng inyong doctor.

Aking pinahihintulutan ang Guiguinto Task Force Against COVID-19 ng Pamahalaang Bayan ng Guiguinto, Bulacan na kolektahin, itala, ipadala, gamitin, ipamahagi, ihayag, ipagbigay-alam, panatilihin, isaayos, at iproseso ang aking mga personal na impormasyon at/o mga sensitibong personal na impormasyon na nilalaman ng aking COVID-19 Vaccination Form o anumang dokumento na aking isusumite sa Guiguinto Task Force Against COVID-19 , pisikal man o electronic, para sa mga sumusunod na intensyon na naaayon sa Data Privacy Act of 2012 at ng Implementing Rules and Regulations nito:
  • Upang maiproseso ang mga aplikasyon para sa pagbabakuna at iba pang katulad na kahilingan;
  • Upang mapangasiwaan ang iskedyul ng pagbabakuna;
  • Upang makatanggap ng mga anunsyo sa pamamagitan ng email o SMS;
  • Upang ibahagi sa mga ahensya ng gobyerno, tulad ng, ngunit hindi limitado sa, Kagawaran ng Kalusugan (DOH), Inter-Agency Task Force (IATF), at mga kinikilalang organisasyon/ahensiya/service providers ng Guiguinto Task Force Against COVID-19 ;
  • Upang magsilbing taga-tugon sa obserbasyon at pagsubaybay sa One Guiguinto COVID-19 Vaccination Program ng Guiguinto Task Force Against COVID-19 Nauunawaan ko na ang kapahintulutang ito ay may bisa habang ako ay sumasailalim sa One Guiguinto COVID-19 Vaccination Program hanggang sa makumpleto ang kinakailangang dosage ng bakuna na dapat kong matanggap, maliban na lang kung mas maagang babawiin sa pamamagitan ng liham.